Schoolvisie

Onze missie

GO! freinetschool Klim-Op is een school waar iedereen welkom is, gelegen in Tisselt in een landelijke omgeving. Onze school is een volwaardige basisschool met zowel kleuter – als lager onderwijs.

We zijn een school met een gedreven en gemotiveerd lerarenteam die veel belang hecht aan het welbevinden, de talenten en interesses van onze lerenden.

Door een positief, krachtig en veilig leerklimaat aan te bieden, streven wij naar een verhoogde leermotivatie en maximale leerwinst. Dankzij onze sterke individuele begeleiding ontwikkelen onze leerlingen hun talenten en vaardigheden.

Onze schoolvisie

Onze school is een methodeschool die zich focust op de freinetpedagogie. Dit onderwijs kenmerkt zich door een aantal waarden en normen die in alle omstandigheden vastliggen. Deze onveranderlijke basisprincipes heten de invarianten. Freinet ontwikkelde ook heel wat werkvormen die deze uitgangspunten in de praktijk omzetten : de freinettechnieken.

Wil je graag meer info over hoe we de visie van Freinet in onze school toepassen? Neem dan een kijkje op deze pagina:

Naast kennis vergaren hechten we ook veel belang aan sociaal-emotionele vaardigheden. Ervaringen en belevingen van de kinderen zijn het uitgangspunt voor ons onderwijs. De leerkracht en de leergroep zorgen er samen voor dat hier zinvol mee gewerkt kan worden.

De organisatie van het klasleven ligt bij ons meer in de handen van de leerlingen. Kinderen leren van de ervaring van andere kinderen, van volwassenen, verschillende culturen, … waarin de leerkracht diepte en structuur brengt.

Er is aandacht voor lerend ontdekken. Leren is niet opnemen wat anderen bedacht hebben, je leert pas echt als je al handelend experimenteel kan zoeken en ontdekken en daar met anderen over kan communiceren. Met andere woorden bepaalt de leerkracht bij ons niet eenzijdig wat er gebeurt maar de groep en de leerkracht plannen in democratisch en coöperatief overleg het werk.

een rondleiding in onze school (filmpje uit 2020)

Hoe wordt dit vertaald in onze klaspraktijk

Een creatieve school

Onze leerlingen tonen hun creativiteit en leveren hun eigen inbreng bij toneel, poëzie, project- en onderzoekswerk, vrije tekst, kunstwerkjes, muziek en dans…

Onze leerlingen krijgen de kans om te experimenteren met verschillende materialen en werkvormen. Er wordt aandacht besteed aan het uitbreiden van de mogelijkheden en talenten van de kinderen.

Kindgericht

Kinderen doen kennis op vanuit hun eigen ervaringswereld. Dit begint al in de kring, waar kinderen opkomen voor eigen mening, hun gevoelens uiten, de wereld binnenbrengen in de klas, respect opbrengen voor elkaar, interesses en talenten tonen.

De onderzoekskeuze wordt bepaald door de leerlingen en kiezen dus zelf welke onderwerpen ze behandelen. Binnen het kader van de eindtermen.

In de kinderraad komen afgevaardigden uit elke klas één maal per maand samen met voorstellen, klachten en pluimen.

Zelfstandigheid

We werken dagelijks aan het verhogen van zelfstandigheid van onze leerlingen. Dit komt onder meer aan bod in:

  • Verantwoordelijkheid tijdens de kringen: tijdsbewaker en verslaggever
  • Inzetten op innovatie: gebruik van de computer, laptop, I-pad
  • Werken met een gedifferentieerd dag/weekplan
  • Zelfstandig werken in hoeken.
  • Aan de hand van stappenplannen in kleine groep werken
  • Samen school maken in de vorm van klastaken

Samenwerking tussen leeftijdsgroepen

Er is een consequente samenwerking tussen de verschillende leergroepen. Kinderen leren zo van elkaar, dragen zorg voor elkaar en houden rekening met elkaars verschillen.

  • Forum
  • Kinderraad
  • (Voor)lezen

Maatschappelijke waarden en burgerschap

We dragen een aantal maatschappelijke waarden, waarvan we denken dat ze toekomstgericht zijn, hoog in het vaandel.

• Milieubewustzijn: netjes houden van de speelplaats, afvalarme scholen 2020 en composteren
• Samenwerken en samenleven met respect voor iedereen
• Vriendelijkheid in de omgang, pesten voorkomen, beleefdheid
• Samen schoolmaken
• Kinderparticipatie in de schoolwerking

Ouderparticipatie

Ouders hebben een grote inbreng in verschillende aspecten van onze schoolwerking.

• Inbreng van ouders tijdens projecten, onderzoeken en ateliers
• Begeleiding bij uitstappen, sportdag,…
• Werkgroepen
• Oudercomité

Wil je meer te weten komen?

Neem dan contact op via directeur@klimoptisselt.be of via 03/290 76 18.
Ik maak graag tijd voor u vrij. We stappen eens een klas binnen, maken een praatje met de leerkrachten en snuiven de sfeer op van onze flexibele leergroepen.

Vriendelijke groeten,
Tessa Vermeiren
Directeur

Rondleiding in onze school

GO! scholengroep Rivierenland

GO! freinetschool Klim-Op in Tisselt maakt deel uit van GO! scholengroep Rivierenland (GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap).

De scholengroep met 21 scholen in Vaartland, Klein-Brabant en Rupel, ondersteunt de schoolteams op het vlak van ICT, communicatie, infrastructuur, financiën, ….

Conny Romswinkel, algemeen directeur GO! scholengroep Rivierenland: “We nemen ons onderwijzend personeel de takenpakketten die voor hen geen core business zijn, uit handen, met als doel de werkdruk in de scholen te verlagen. De scholengroep tekent kaders uit waarbinnen de scholen werken en zorgt voor de solidariteit binnen de scholengroep. Via onder andere de lerende netwerken versterken we de schoolteams en faciliteren we horizontale en verticale samenwerking.”

GO! freinetschool Klim-Op
Blaasveldstraat 57
2830 Tisselt
03 290 76 18
info@klimoptisselt.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be