Freinet op onze school

Kring

De kring is het kloppend hart van onze freinetschool. Het is het moment waarop de leerlingen van de klas letterlijk samen in een kring gaan zitten en een gesprek voeren met elkaar en ze ontdekken wat er leeft binnen hun leergroep. Omdat de kringen zo belangrijk zijn, dringen we er bij de ouders op aan om zeker niet te laat te komen op school.

Tijdens deze kring komen alle vakgebieden aan bod.

Bij groot en klein zit de kring vol kansen om taal te exploreren. Dit doordat er gewerkt wordt aan spreek- en luistervaardigheden. Verder is er ruimte voor de volgende taalonderdelen: taalverwerving in de kleuterschool, letterherkenning bij de oudste kleuters en het eerste leerjaar, het gebruik van spreekwoorden, voorlezen van vrije teksten, teksten bespreken, boeken voorstellen, actualiteit analyseren, presentaties van reeds gemaakt werk…

Wanneer de leerlingen de kalender bespreken, wordt er meteen gewerkt aan wiskunde. De leerkracht zal verder ook elke kans aangrijpen om over wiskunde te praten tijdens de kring. Dit gaat van ordenen en tellen van voorwerpen bij de kleuters, naar onderzoeken van getallen in de lagere school.

Kinderen vertellen heel graag over hun ervaringen tijdens de kring. Hieruit vloeien dan onderzoeken voort die we vaak kunnen plaatsen onder de noemer wereldoriëntatie. Wereldoriëntatie wordt dus door middel van ervaringsgericht leren aangeboden aan de leerlingen. Wanneer onderzoeken afgerond zijn worden deze voorgesteld aan de klasgroep. Op deze manier leren de leerlingen coöperatief van elkaar.

Tijdens elke kring is er ruimte voor de leerlingen om pluimen, voorstellen en klachten te bespreken. Dit behoort tot het onderdeel klassenraad. Op die manier werken we tijdens de kring aan sociale vaardigheden. Verder neemt de leerkracht ook de tijd om afspraken te maken met de leerlingen over het verdere verloop van de dag of week.

Om deze geweldige bron aan informatie niet te verspelen worden er door de leerkracht (kleuters en eerste graad) en de leerlingen (tweede en derde graad) notities bijgehouden in een kringverslag. Deze verslagen worden verzameld in het kringboek. Dit boek geeft een prachtig overzicht van wat er allemaal aan bod kwam tijdens de kring. Het geeft een kijk op het leerproces dat de leergroep doormaakt. Bij de oudste leergroep gebeurt dit digitaal via de klasblog in Smartschool.

Om de dag af te sluiten en te evalueren, organiseren we dagelijks de eindkring. Werk dat reeds klaar is kan voorgesteld worden. Kinderen die hulp nodig hebben bij hun onderzoek hebben de kans om vragen te stellen. Er kunnen nu ook afspraken gemaakt worden voor de volgende dag.

Onderzoeken

Uit de kring ontstaan talrijke onderzoeken. Deze worden meestal geformuleerd als onderzoeksvraag. De leerlingen krijgen door de leerkracht een waaier aan bronnen aangeboden om op zoek te gaan naar informatie. Zo kunnen de leerlingen een experiment uitvoeren, een interview afnemen, een expert raadplegen, op uitstap gaan, opzoekwerk verrichten…

Wanneer alle informatie verzameld is, gaan de leerlingen aan de slag om een neerslag te maken van wat ze ontdekt hebben. Dit kan een verslag zijn, een fotoverhaal, een toneel, een lied, een blogbericht…

Hierna moeten de leerlingen hun werk presenteren aan de klasgroep. Deze presentatie gebeurt tijdens de kring. De leerlingen van de derde graad doen dit vaak met een digitale presentatie ter ondersteuning. Doordat de onderzoeken op deze manier gedeeld worden met de groep, verwerft iedereen dezelfde doelen. Dit wordt ook door de leerkracht geëvalueerd door middel van een toets, klasquiz, webquest…

Klasprojecten

Bij de jongere kinderen worden meestal klasprojecten gedaan. Een klasproject is een groot onderzoek waarbij meerdere onderzoeksvragen opgelost kunnen worden. De klas kiest tijdens de kring democratisch of unaniem voor een bepaald onderwerp dat leeft in de groep. De leerkracht gaat dan samen met de leerlingen op zoek naar gevarieerde en uitdagende opdrachten om tot informatie te komen. Hierbij probeert de leerkracht zoveel mogelijk domeinen aan bod te laten komen. Ook hier maakt de klasgroep, net zoals bij de onderzoekjes, gebruik van tal van informatiebronnen.

Het project wordt onderverdeeld in kleine onderzoeksvragen die door kleine groepjes kinderen worden opgelost. Op deze manier hebben alle kinderen een gevoel van verantwoordelijkheid en dragen ze allemaal een stukje bij tot het project.

Het verdere verloop van het project is gelijkaardig aan dat van de onderzoekjes. Ook bij een klasproject wordt er een neerslag gemaakt. Wanneer het project afgerond is, volgt er een projectvoorstelling voor de klasgroep en ouders. En ook hier zorgt de leerkracht voor een evaluatiemoment.

Hoekenwerk

Kleuters “spelen” het grootste deel van de dag en leren hier enorm veel van.
Hoekenwerk is een vast onderdeel bij de Mukivo’s (instappers, 1ste en 2de kleuterklas) en Uilen (3de kleuterklas en 1ste leerjaar. De (kleuter)leerkrachten creëren een rijke leeromgeving waarin de kleuters volop kunnen experimenteren en wiskundige ervaringen opdoen en worden uitgedaagd tijdens begeleide- en zelfstandige spelactiviteiten. Hierbij zijn een aantal vaste hoeken aanwezig zoals de poppenhoek, de winkel,… Verder zijn een aantal hoeken afgestemd op het klasproject waaraan de klasgroep werkt. .

Om ook aan de verantwoordelijkheid van onze kleuters te werken, krijgen ze wekelijks kleine opdrachten die ze binnen de week afgewerkt moeten hebben. Dit zijn hoeken binnen het hoekenwerk waar ze die week zeker een keer voor gekozen moeten hebben. Dit wordt geïntroduceerd als ‘moetje van de week’.

Dagplan/Weekplan

Leren plannen en organiseren is een vaardigheid die bij ons op school centraal staat.
Op vrijdag krijgt de leergroep Walywo’s ( 4de, 5de en 6de leerjaar) een weekplan. Dit weekplan wordt samen met de gidsen opgesteld.
Op maandagochtend krijgen de leerlingen van de leergroep Beren (2de en 3de leerjaar) een dagplanning en een weekplan voor het 3de leerjaar.
Op dit plan staat een ‘dag- of weekrooster’ en ‘taken om te plannen’. Het dag- of weekrooster is een overzicht van de dag/week met daarop reeds vaste instructiemomenten (taal, rekenen, Frans) en vaste lessen (LO, levensbeschouwing…) aangegeven. De overige ruimte is (stille) werktijd.

Verder staan op het dag- of weekplan ook een aantal taken die de leerlingen tijdens die week afgewerkt moeten hebben, ‘taken om te plannen’. Deze rijke taken zijn vooral inoefening voor taal, rekenen, Frans… De taken zijn zodanig opgesteld dat de leerlingen hier zelfstandig mee aan de slag kunnen. Verder behoren ook vrije tekst en onderzoek hiertoe. Deze taken dienen door de leerlingen ingepland te worden op hun weekrooster. Hiervoor zijn de werktijden voorzien.

Binnen de voorziene (stille) werktijd dienen de leerlingen hun taken klaar te hebben. Zo oefenen we de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid van onze leerlingen.
Plannen en organiseren gebeurt bij de Beren (2de en 3de leerjaar) nog zeer geleid met de leerkracht.

Instructiemomenten

Leerstof dient ook aan de hand van instructiemomenten aangeboden te worden aan de leerlingen. Blijkt dat een leerling de leerstof niet goed heeft opgenomen, dan wordt de les herhaald voor deze groep leerlingen. De leerkracht bekijkt ook steeds welke leerlingen geholpen kunnen worden met een pré-instructie. Dit is voorafgaand aan de les een korte instructie over het lesonderwerp. Indien er een pré-instructie nodig is, wordt de zorgjuf ingeschakeld om de klasgroep op te vangen.

Lezen in groepjes

Tijdens het lezen in groepjes wordt er tweemaal per week een half uurtje intensief gelezen in kleine groepjes. De leerlingen van het tweede tot en met het zesde leerjaar worden ingedeeld per leesniveau en lezen volgens een methode die het best aansluit bij het leesniveau dat ze tot dan toe bereikt hebben (hommellezen, duolezen, lezen in groepjes, stillezen). Bij niveaulezen staat leesplezier voorop.

Ateliers

Dit is een moment waarbij leerkrachten en ouders de kans hebben om een muzische activiteit aan te bieden aan de leerlingen. Enkele voorbeelden hiervan zijn stop motion filmpjes maken, koken, vogelhuisjes maken, druktechnieken aanleren…

Kinderraad

Maandelijks komen de vertegenwoordigers van iedere klas samen onder leiding van Katleen en Lotte.
Zij bespreken :

  • Afspraken op de speelplaats
  • Straffen en beloningen
  • Voorstellen die de ganse school aangaan bv. spelletjes op de speelplaats, plaatsen voetbaldoelen, heraanleg speelplaats…
  • Opmerkingen, pluimen en voorstellen van de kinderen

Forum

Tijdens een forum verzamelen we met de hele school en de ouders in onze turnzaal. Telkens is een klas verantwoordelijk om het forum te leiden. Zo stellen ze voor aan de andere kinderen wat ze de afgelopen maand hebben gedaan in de klas. Dit kan gaan over projecten en onderzoekjes die lopen in de klas, liedjes die zijn aangeleerd… Verder worden ook de jarigen van de maand gevierd en is er tijd om afspraken op te frissen. Op het einde van elke forum staat het oudercomité klaar met een drankje en kan je lekker bijpraten met elkaar.

Ouderparticipatie

GO! freinetschool Klim-Op is een open school. De deuren staan open voor ouders om projecten, ateliers of onderzoeken mee te ondersteunen, mee te werken op allerlei vlakken, binnen te springen om zorgen mee te delen. Tevens bij (meerdaagse) uitstappen is ouderondersteuning altijd meer dan welkom. We vragen niet liever dan een actieve betrokkenheid bij het klas- en schoolgebeuren.
Toch zijn er aan ouderparticipatie ook grenzen. Het is en blijft de leerkracht die verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen in de klas. En het is het team dat verantwoordelijk is voor het pedagogisch en didactisch functioneren van de school.

Daarnaast is er driemaal per jaar een individuele bespreking tussen ouders en leerkracht, het oudercontact. Hierbij gaat het gesprek specifiek over het proces van het eigen kind en wordt er feedback gegeven over de kindgesprekken. Een aanwezigheid van één van de ouders op het oudercontact is verplicht.

Op schoolniveau is er een verplichting van minstens één keer per jaar een aantal uur vrijwillig mee te werken aan een van onze drie grote activiteiten (Kick-Off, herfstactiviteit en schoolfeest). 

Daarnaast kunnen ouders zich aansluiten bij een werkgroep zonder dat dit een verplichting is.

De ouders ontvangen via de Klim-Op Blikt Vooruit! maandelijks een activiteitenkalender met informatie over het schoolgebeuren. Wekelijks verschijnen er ook berichtjes op de klasblogs op Smartschool. Het is ten zeerste aan te raden deze informatie door te nemen. Zo zorg je ervoor dat je maximaal betrokken blijft met de schoolloopbaan van jouw kind.

Kamp

Vanaf de leergroep Beren gaan onze leerlingen op meerdaagse uitstap: ons kamp. Wij zien dat als een ideaal moment om kinderen enerzijds meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid aan te leren en anderzijds om hen in een andere context te kunnen observeren (en evalueren).

Afhankelijk van diverse factoren kan het zijn dat deze reizen in het begin, middenin of op het einde van het schooljaar vallen. 

Kortom…

Het is de samenvoeging van dit alles dat van GO! freinetschool Klim-Op een unieke school maakt die met haar eigen accenten zichzelf met recht en rede een Freinetschool noemt.

Naast de nodige kennisverwerving om de eindtermen te halen richten wij ons op het afleveren van zelfstandige, mondige, creatieve, democratische en sociaalvaardige burgers. Met deze bagage hopen wij al onze kinderen klaar te hebben gestoomd voor hun volgende stappen in de wereld.

GO! freinetschool Klim-Op
Blaasveldstraat 57
2830 Tisselt
03 290 76 18
info@klimoptisselt.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be